Přihlášky

Přihlašování dětí do Kalužníčku probíhá průběžně podle zájmu rodičů o docházku a volných kapacit Kalužníčku, vyplněním Žádosti o přijetí dítěte k docházce do LRKT Kalužníček umístěné stránkách nebo hromadně vždy od 1. dubna.

Podmínky přijetí

Na přijetí dítěte do Kalužníčku není nárok. O přijetí dětí rozhoduje provozovatel, přičemž je pro přijetí rozhodující:

 • zralost dítěte pro účast v Kalužníčku
  • věk od 3 let (individuálně po předchozí domluvě nedokončené 3 roky)
  • samostatnost a schopnost fungovat v kolektivu
 • odplenkování
 • věková různorodost skupiny
 • vyrovnané zastoupení obou pohlaví ve skupině
 • volba modelu docházky a kapacita Kalužníčku
 • vyplněná Žádost o přijetí dítěte k docházce do LRKT Kalužníček

Obecná kritéria přijetí

 • přednost mají sourozenci již přijatých dětí
 • přednost má dítě navštěvující Klubík a dítě vedené na seznamu čekatelů

Konkrétní bodové hodnocení v případě, že počet zájemců překročí kapacitu Kalužníčku:

 • sourozenci již přijatých dětí (budou-li mít souběh docházky) – 10 bodů,
 • věk – max. 10 bodů (nejstarší dítě 10 bodů, druhé nejstarší 9 bodů atd.),
 • dítě zařazené v seznamu čekatelů – max. 5 bodů (první v pořadí 5 bodů další v pořadí 4 body atd.),
 • dítě navštěvující Klubík Kalužníčku – 5 bodů

Před nástupem do Kalužníčku doporučujeme, aby se rodiče seznámili s Provozním řádem, Koncepcí Lesního rodinného klubu na Tišnovsku Kalužníček a Dohodou o podmínkách účasti děti na aktivitách LRKT Kalužníček. Po předchozí domluvě navštíví rodič společně s dítětem Kalužníček osobně a seznámí se s prostředím, zázemím a průvodci.

Kalužníček neposkytuje povinnou předškolní docházku. Předškolákům Kalužníček zajišťuje průpravu v předškolní přípravě. K povinné předškolní přípravě musí být dítě nahlášeno v odpovídající instituci.

V možnostech Kalužníčku není přijímat děti se speciálními vzdělávacími potřebami.

Rozhodnutí o přijetí

Rozhodnutí o přijetí a nepřijetí není automaticky zasíláno, ale je oznámeno zveřejněním seznamu přijatých
dětí na webu Kalužníčku. Seznam bude zveřejněn nejméně po dobu 15 dnů. Termín zveřejnění je vždy od 5. května. V seznamu budou děti uvedeny pod evidenčním číslem, které bude rodičům zasláno emailem. Dítě může navštěvovat Kalužníček od začátku školního roku či jiného předem stanoveného termínu za těchto podmínek:

 •  bylo přijato do Kalužníčku,
 • rodiče vytisknou, vyplní a podepíší provozovatelem jim zaslanou Dohodu o podmínkách účasti děti na aktivitách LRKT Kalužníček ve 2 originálech a předají je kontaktní osobě provozovatele -koordinátorce.
 • Rodiče uhradí nejméně měsíční výši úplaty za účast dítěte uvedenou v Evidenčím listu na účet 2901818191/2010 dle platební termínů uvedených níže v Provozním řádu nebo dle předchozí domluvy s koordinátorkou.